I løbet af de seneste år er belastningen på det kommunale kloaknet øget, dermed også risikoen for driftsforstyrrelser og kapacitetsproblemer. Med henblik på at undgå driftsstop i rensningsanlæg og tilstopning af kloaknettet, kræver myndighederne, at spildevand, der udledes i det kommunale kloaknet, skal renses for urenheder som fedt, sand, slam og olie/benzin.

Til dette kan bruges en fedtudskiller.

Hvordan virker en fedtudskiller?

Fedtudskillere opsamler fedt i spildevandet, der tilføres, inden det størkner. På denne måde mindskes risikoen for at brønde og rør bliver tilstoppede. Normalt består fedtudskilleranlæg af et sand-/slamfang, en fedtudskiller samt en prøvetagningsbrønd. Vandet bliver renset ved at partiklerne, der er tungere end vand, synker til bunds og fedtet flyder til overfladen, da det er lettere end vand.

Sand-/slamfang

Som regel skal der etableres et sandfang eller slamfang før en fedtudskiller, hvilket har to formål: Her bundfælder tunge partikler sig og opholdstiden for vandet øges. Temperaturen på vandet sænkes dermed, inden det løber igennem fedtudskilleren. Fedtet bliver nemlig bedre udskilt ved lavere temperaturer. Der findes både fedtudskillerløsninger, hvor sand-/slamfang er integreret og hvor det er en selvstændig del. Et sand-/slamfang kan undlades i nogle tilfælde. Kommunen beslutter, om det er nødvendigt at etablere et sand-/slamfang ud fra spildevandets karakter.      

Prøvetagningsbrønd

Der kan være stor forskel på mængden af fedt, der udskilles fra forskellige slags virksomheder. Hvis der udledes store mængder fedt, skal der etableres en prøvetagningsbrønd efter fedtudskilleren. I denne brønd kan prøver udtages og efterfølgende analyseres for indhold af fedt. Det er vigtigt, at prøvetagningsbrønden har en diameter på min. 400 mm, samt at tilløbet stikker et par centimeter ind i brønden, så vandprøver kan udføres fra en vandstråle, der er frit faldende.

Hvor skal der installeres fedtudskilleranlæg?

Der skal installeres en fedtudskiller i bygninger hvor spildevandet indeholder fedt fra:

 • Friture og grill
 • Slagteri
 • Bageri og konditori
 • Erhvervsmæssig køkken drift
 • Mejeri
 • Øvrige bygninger hvor fedt udledes i afløbet

Hvilke slags spildevand må der tilføres?

Der må kun anvendes fedtudskillere fra afløbsinstallationer, som udleder spildevand med indhold af vegetabilsk/animalsk olie og fedt. I forbindelse med regnvandsinstallationer, må fedtudskillere kun anvendes, hvis der spildes fedt på de overflader, der er tilsluttet.

Disse typer spildevand må ikke tilføres til en fedtudskiller:

 • Benzin- eller olieholdigt spildevand
 • Drænvand
 • Regnvand fra tage
 • fækalie- eller urin holdigt spildevand

Sådan skal fedtudskilleren placeres

For at opnå optimal drift, bør man installere sin fedtudskiller tæt på de installationsgenstande, som det fedtholdige spildevand bliver afledt fra. Da fedtet skal nå at størkne, inden det løber ind i fedtudskilleren, må man ikke installere sit anlæg for tæt på opvaskemaskiner samt andre installationer, som tilfører varmt spildevand. Så vidt muligt skal anlægget placeres udendørs og frostfrit og det skal placeres, så det nemt kan renses og inspiceres.

Da der kan opstå lugtgener, må anlægget ikke placeres tæt på vinduer, ventilationsanlæg og opholdsrum. Fedtudskilleren må heller ikke installeres i rum, hvor der opbevares eller arbejdes med levnedsmidler. For at undgå forrådnelse og lugtgener i anlægget, skal der installeres udluftningsrør, som skal være udformet, så der ikke kan opstå hævertvirkning.

Drift, vedligeholdelse og tømning af anlægget

Fedtskilleranlægget skal vedligeholdes og drives ifølge den medfølgende driftsvejledning. Kommunen stiller også en række vilkår i tilslutningstilladelsen, som skal overholdes. Dette er med henblik på at undgå forringet drift på renseanlæg og tilstopning af kloaksystemet.

I driftsvejledningen kan man finde information om drift og vedligeholdelse, samt tekniske tegninger af anlægget. Vejledningen bliver udarbejdet af den tilknyttede kloakmester eller den rådgivende ingeniør på projektet inden færdigmeldingen.  

Sand-/slamfang og fedtudskiller skal tilmeldes en tømningsordning, da tømning skal ske regelmæssigt. Som udgangspunkt skal fedtudskilleren tømmes, når 75% af den samlede kapacitet er brugt. Hvis indholdet af fedt er større end 75% af den samlede kapacitet ved tømning, skal hyppigheden af tømning øges. Fedtudskilleren og slamfanget skal tømmes, rengøres og fyldes minimum en gang om måneden.  

Der kan installeres alarmer i fedtudskiller anlægget, hvis det ønskes af virksomheden (dette er ikke lovpligtigt). Som regel vil denne alarm bestå af flere følere, der kan skelne mellem vand og fedt, som ophænges i udskillerbrønden. Når den nederste og øverste føler bliver omsluttet af fedt, sendes et alarmsignal, som indikerer at fedtlaget har nået den maksimale tilladte tykkelse.     

Brug af rengøringsmidler og højtryksrenser

Når fedtudskilleranlægget skal dimensioneres, bliver der taget højde for hvilke metoder, der bruges til rengøring af den tilsluttede ejendom. Kraftige rengøringsmidler samt brug af højtryksrenser har en stor indflydelse på fedtudskillerens funktion. Fedtet emulgeres nemlig og udskilles ikke så nemt i anlægget. Derfor er det vigtigt at undersøge hvilke rengøringsmidler og metoder, der må anvendes i det pågældende fedtudskilleranlæg.

Udførelse af pejling

Når anlægget er etableret, bør der udføres pejling af sand/slamfang og fedtudskiller minimum en gang om ugen. Dette er med henblik på at vurdere tykkelsen af fedtlaget og dermed finde frem til, hvor hyppigt anlægget skal tømmes. Det er vigtigt, at pejlingen udføres efter samme procedure hver gang for at opnå retvisende resultater. Man kan sætte raten af sin pejling ned, når man har fundet en tilnærmelsesvis tømningsfrekvens.

Sådan udføres pejling af fedtudskilleren

Pejling kan udføres på forskellige måder:

 • Påfør søgepasta på en stok og sænk den ned til bunden af tanken (denne pasta skifter farve når den rammer vandet under fedtlaget)
 • Sænk et gennemsigtigt rør ned i tanken og sæt et tætsluttende låg på. Når røret trækkes op kan tykkelsen på fedtlaget måles inde i røret.
 • Ved brug af elektronisk pejleudstyr
 • Niveaumåler i sand/slamfang som automatisk giver alarm ved et vist niveau

Dokumentation af drift og tømning

Det er lovpligtigt at føre journal over driften af slamfang og fedtudskiller, da denne journal bruges som dokumentation for, at anlægget drives og vedligeholdes korrekt. Det skal bl.a fremgå i driftsjournalen, hvor ofte anlægget tømmes, tykkelse på fedtlag ved tømning samt mængde af slam og fedt. Alle kvitteringer for tømning af anlægget skal opbevares i driftsjournalen, så frekvensen af tømning kan dokumenteres.

Se vores udvalg af fedtudskillere

Vi har stor erfaring inden for fedtudskillere og sælger dem til Danmarks bedste priser. Vi hjælper dig med at finde den helt rigtige løsning, som passer til dine behov og sikrer, at dit projekt bliver en succes. Se vores udvalg her eller ring på tlf +45 5784 9023 og få et uforpligtende tilbud.